Năm 1985, International Nutrition đã mở rộng đến thị trường toàn cầu . Hiện nay thị trường của chúng tôi bao gồm các khách hàng từ khắp nơi trên thế giới . Trong năm 2005 International Nutrition đã mở văn phòng quốc tế đầu tiên của chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam


Nghiên cứu thị trường quốc tế đã giúp chúng tôi phát triển một loạt các sản phẩm cho tất cả các loại động vật. Một số loài cụ thể và một số có thể sử dụng nhiều loài . Nhiều sản phẩm trong số các sản phẩm này đã được đăng ký ở nhiều quốc gia .


Nếu bạn quan tâm trong việc cải thiện chương trình dinh dưỡng cho sản phẩm của bạn , đội ngũ chuyên gia tư vấn kỹ thuật có thể phát triển công thức mới để phù hợp với nhu cầu riêng của bạn .